Privacyreglement

1. Algemeen

Dit reglement beschrijft het beleid van Bby Zorg B.V. (KVK 83451250) over de verwerking van persoonsgegevens. Wij respecteren je privacy en behandelen en beveiligen je persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring leggen wij uit waarom wij bepaalde informatie verzamelen, wat wij ermee doen, hoe wij je privacy beschermen en welke rechten je hebt.

Op grond van de wet AVG heeft een organisatie die persoonsgegevens verwerkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

2. Contact

Wil je naar aanleiding van deze verklaring contact met ons opnemen dan kan dat via de volgende contactgegevens;

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 085 – 0 50 80 80
Post: Gildeweg 12, 2632 BA Nootdorp
Contactpersoon: Mw. S. van Niekerk, Functionaris Gegevensbeschermer/ Manager bedrijfsvoering

3. Gebruik persoonsgegevens

Bby Zorg B.V. biedt via de website kraamzorg aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie zoals persoonsgegevens. Bby Zorg B.V. werkt samen met andere bedrijven en instellingen zoals zorgverzekeraars, verloskundigen, jeugdgezondheidszorg. Bij het aanvragen van kraamzorg via de website vragen wij je persoonsgegevens in te voeren, zoals o.a. BSNnummer, geboortedatum, uitgerekende datum en adres, die wij nodig hebben om de aanmelding voor kraamzorg in behandeling te kunnen nemen.

4. Begripsomschrijvingen

A. Persoonsgegevens

Gegevens, over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon.

B. Persoonsregistratie

Een onder verantwoordelijkheid van de organisatie aangelegde samenhangende verzameling van, op cliënten betrekking hebbende, persoonsgegevens.

C. Organisatie

Bby Zorg B.V.

D. Houder

De directie wordt aangemerkt als houder van de persoonsregistratie.

E. Beheerder

De functionaris, die onder verantwoordelijkheid van de houder is belast met de dagelijkse zorg voor een persoonsregistratie of een gedeelte daarvan.

F. Zorgverlener

De zorgverlener is degene die onder verantwoordelijkheid van de directie van de organisatie rechtstreeks contact heeft of kan hebben met de cliënt en persoonsgegevens kan registreren.

G. Cliënt

Individuele natuurlijke persoon, die zich als zodanig heeft aangemeld of is aangemeld bij Bby zorg B.V.

H. Geregistreerde

De cliënt

5. Actief verstrekte gegevens/ Passief verstrekte gegevens

Persoonsgegevens kunnen op actieve wijze en passieve wijze worden verstrekt. Actief verstrekte gegevens zijn gegevens die je zelf invult op het inschrijfformulier of ons telefonisch verstrekt of per mail toestuurt. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die automatisch opgeslagen worden wanneer je onze website bezoekt. Dit zijn niet-persoonlijke gegevens die gebruikt worden om bezoekinformatie en klikgedrag te meten.

6. Doeleinden

De bovenstaande persoonsgegevens worden door ons voor één of meerdere doeleinden verwerkt;

• Om het mogelijk te maken je aan te melden voor kraamzorg via onze website
• Het versturen van een nieuwsbrief
• Voor het toesturen van informatie
• Voor het evalueren van de geleverde kraamzorg
• Om de website te kunnen verbeteren

7. Toegang tot persoonsgegevens

Onverminderd eventuele wettelijke voorschriften hebben alleen toegang tot persoonsgegevens: de beheerder, voor zover noodzakelijk in het kader van beheer; de houder, voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van zijn taak; de zorgverlener die de gegevens heeft verzameld of diens vervanger of opvolger. Al onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht en hebben de verplichting om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.

Bby Zorg B.V. stuurt de verstrekte gegevens niet door aan derden, behalve wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting of naleving van de meldcode Kindermishandeling. Onder derden wordt niet verstaan; de verloskundige die betrokken is bij de zorgverlening en/of evaluatie.

8. Persoonsgegevens die wij verwerken:

Bby Zorg B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten (kraamzorg) en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt door je in te schrijven voor kraamzorg.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer (indien van toepassing)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bby Zorg B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je:

- nationaliteit
- medische gezondheidsgegevens
- Burgerservicenummer (BSN)
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar (geboortegegevens kind(eren)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dan verwijderen wij deze informatie.

9. Doeleinden

Bij de aanvraag voor kraamzorg vragen wij je om (bijzondere) persoonsgegevens achter te laten welke gebruikt worden voor het uitvoeren van de zorgverlening en het nakomen van de zorgovereenkomst en wettelijke regelingen. Wij vragen je ook om gezondheidsgegevens welke wij nodig hebben om tot een indicatiestelling voor de zorgaanvraag te komen. Hiermee kunnen wij bepalen op hoeveel uur kraamzorg je recht hebt.

10. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Bby Zorg B.V. verstrekt zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens of gezondheidsgegevens aan derden tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de overdracht van zorgverlening aan verloskundige en jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau).

Als jouw gegevens door Bby Zorg B.V. aan derden wordt verstrekt dan zorgen wij ervoor dat je gegevens niet, voor andere dan in artikel 6 genoemde, doeleinden wordt gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst waarin afgesproken is dat je gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is, met uitzondering van de wettelijke bewaartermijn. Aan derden partijen worden ook strikte eisen gesteld zodat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan.

A. Aan de cliënt wordt medegedeeld aan wie zijn/haar persoonsgegevens kunnen worden verstrekt.

B. Binnen de organisatie en onder verantwoordelijkheid van de houder kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan zorgverleners, die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan de cliënt voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun taak.

C. Buiten de organisatie kunnen onder verantwoordelijkheid van de houder, persoonsgegevens worden verstrekt aan: op verzoek aan personen die direct betrokken zijn bij de zorgverlening aan de cliënt, voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun taak. Dit uitsluitend met toestemming van de cliënt.

D. Aan organen genoemd in de zorgverzekeringswet ten behoeve van de financiering van de zorgverlening door, vanwege wettelijke voorschriften.

E. Voor het koppelen van gegevens uit afzonderlijke persoonsregistratie is steeds schriftelijke toestemming van de geregistreerde vereist.

11. Beveiliging van de persoonsgegevens

A. Bby Zorg B.V. neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken. Wij dragen zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorisch aard ter beveiliging van een persoonsregistratie en tegen verlies of aantasting van de gegevens alsmede ook tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

B. Medewerkers van de organisatie, die op grond van, op basis van hun functie kennis hebben van persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding ten opzichte van ieder ander, voor zover deze door, vanwege hun functie geen kennis behoeven te dragen van de betreffende gegevens.

C. Bby Zorg B.V. heeft gecontroleerd dat de serverbeheerders voldoen aan de norm NEN7510.

12. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bby Zorg B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de algemene wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers volgens, in overeenstemming met de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

13. Cookies

Bby Zorg B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De website van Bby Zorg B.V. kan verwijzen naar andere websites via hyperlinks. Bby Zorg B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacyreglement is niet van toepassing op het gebruik van websites van derden.

14. Social Media

Bby Zorg B.V. is actief op social mediakanalen zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Als je deze pagina’s bezoekt worden je gegevens verwerkt door het desbetreffende social medianetwerk. Lees de privacyverklaring van deze netwerken om te zien hoe zij met je gegevens omgaan.

15. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Bby Zorg B.V. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken aan jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te verstrekken.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar Bby Zorg B.V., zie contactgegevens onder artikel 2.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op je verzoek.

Bby Zorg B.V. wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons