Leveringsvoorwaarden

Kraambureau Bby Zorg hanteert de Algemene (landelijke) leveringsvoorwaarden voor de kraamzorg van Bo Geboortezorg. Deze voorwaarden kun je inzien via bovenstaande link. 

Onderdeel van de Leveringsvoorwaarden is indien u als cliënt jonger bent dan 18 jaar dan moet u de overeenkomst, ondanks het feit dat u vanaf de leeftijd van 16 jaar wettelijk een geneeskundige overeenkomst mag aangaan (wet WGBO), laten ondertekenen door een wettelijk vertegenwoordiger vanwege de financiële garantstelling tot 18 jaar.

Daarnaast hanteren wij de volgende Aanvullende voorwaarden: 

Aansprakelijkheid schade

Kraambureau Bby Zorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade tenzij er sprake is van schuld of grove nalatigheid. In geval een medewerker materiële schade veroorzaakt geldt een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis. Je dient de schade direct te melden bij onze organisatie, uiterlijk 5 dagen na afronden van de kraamzorg. Het beschadigde materiaal en originele aankoopbon dien je te bewaren voor eventuele expertise. 

Informatieplicht aan cliënten over inzet van kraamverzorgenden in opleiding en toestemmingsplicht bij inzet stagiaires

Kraambureau Bby Zorg is een SBB erkend leerbedrijf, hetgeen betekent dat de zorg geleverd kan worden door een kraamverzorgende in opleiding, evenuteel wordt zij begeleid door een praktijkbegeleider, zodat zij onder deskundige begeleiding haar vak kan uitoefenen. 

De consequenties van de Arbeidstijdenwet en de collectieve arbeidsovereenkomst voor de inzet van de kraamverzorgende

Kraambureau Bby Zorg houdt bij de inzet van kraamverzorgenden rekening met de Arbeidstijdenswet en de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO).